Koalicija 'Pod lupom': Prijave nepravilnosti izbornog procesa do 15.00h

Do 15 časova posmatrači koalicije Pod Lupom izvijestili su o skoro 30 kritičnih situacija tokom izbornog dana, čijem se rješavanju odmah pristupilo uz podršku saradnje sa Centralnom izbornom komisijom kao i općinske izborne komisije.
Koalicija 'Pod lupom': Prijave nepravilnosti izbornog procesa do 15.00h

Najčešće prijave sa terena tiču se vraćanja birača sa biračkih mjesta i njihovo upućivanje na druga biračka mjesta, lobiranje za glasanje za određene kandidate ili stranke, porodično glasanje.


 Mobilni timovi Koalicije Pod lupom od jutros do 15:00 su posjetili preko 350 biračkih mjesta. Najčešće nepravilnosti koje su zapazili odnose se na omogućavanje glasanja biračima sa nevažećim dokumentima, istovremeno ubacivanje svih glasačkih listića u glasačku kutiju, pomaganje od strane biračkih odbora biračima da glasaju u kabini, porodično glasanje, „profesionalne“ pomagače, agitovanje od strane aktivista političkih partija u blizini biračkog mjesta,  te prisustvo plakata političkih partija u krugu od 50m od biračkih mjesta.


Mobilni timovi prijavili su sa lokalnim izbornim komisijama više od 40 kritičnih situacija, od kojih je najčešća bila onemogućavanje posmatrača Koalicije da uđu na biračko mjesto, iznošenje praznih glasačkih listića sa BM (npr. Bihać: BM 003A046, Livno: BM106A010, BM 106A011), onemogućavanje nadgledanja brojanja zaprimljenih listića prije otvaranja BM, dovoženje i glasanje birača na biračko mjesto kojem ne pripadaju (Stolac, BM 176A011), glasanje u ime drugih osoba (Stolac, BM 176A007).


Regionalni uredi Koalicije zaprimili su preko 120 prijava građana, od kojih se većina odnosi na agitovanje na glasače u blizini biračkih mjesta, umrle osobe na biračkim spiskovima, kupovinu glasova, distribuciju kopija glasačkih listića sa označenim političkim subjektima i drugog promotivnog materijala stranaka oko biračkih mjesta. Istovremeno, veliki broj građana zove i da pita da li mogu glasati sa dokumentima čiji je rok važenja istekao. Za dva biračka mjesta prijavljeno je da se nalaze u vjerskim objektima.


Što se tiče prijava građana putem web stranice podlupom.org do ovog trenutka izvršeno je 62 prijave nepravilnosti poput agitovanja za glasanje za određene stranke/kandidate, nagovaranje birača.


Koalicija je reagovala u kritičnim situacijama prvenstveno prema predsjedniku biračkog odbora, općinskim izbornim komisijama, podnošenjem primjedbi u Zapisnik biračkih odbora.


 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (8)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (1)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (1)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (2)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa