Postani član/ica tima "Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH"

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ poziva te da postaneš dio tima mladih pravnika koji će kroz borbu protiv izbornih nepravilnosti doprinijeti boljim izborima u Bosni i Hercegovini.
Postani član/ica tima "Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH"

MLADI PRAVNICI/E ZA BOLJE IZBORE U BIH


A. POZICIJA: Član/ica tima „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ (UKUPNO 5 POZICIJA)


B. MJESTO RADA: Bosna i Hercegovina (BiH)


C. REFERENCA NA PROJEKAT: Sistemska transparentnost u izbornom procesu (STEP)


D. TRAJANJE PROJEKTA: januar 2020. – 31. januar 2023.  


E. TRAJANJE ZADATKA I IZVJEŠTAVANJE: Trajanje angažmana članova/ica tima „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ planira se na period do ukupno 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022.


F. POZADINA


Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“, a koju čine Centri civilnih Inicijativa (CCI), kao koordinator projekta, te Centar za građansku saradnju Livno, Forum građana Tuzla, Udruženje građana “Demokratija-Organizovanje-Napredak“ – DON Prijedor i Institut za razvoj mladih i zajednica “Perpetuum mobile” iz Banja Luke, kao partneri na projektu, implementiraju projekat Sistemska transparentnost u izbornom procesu (STEP) kojeg finansira Evropska unija (EU). Projektom STEP će se direktno povećati snaga i vidljivost organizacija civilnog društva (OCD) u građanskom posmatranju izbora i podržati razvoj učešća civilnog društa u procesu demokratizacije u zemlji, obuhvatajući dva izborna ciklusa u BiH: Lokalni izbori 2020. i Opći izbori 2022.


Projektom STEP nastoji se ojačati građansko učešće i osnažiti pokret OCD-a širom zemlje kako bi se podržali slobodni i pošteni izbori u Bosni i Hercegovini, pri tom smanjujući rizik od izbornih prevara i manipulacija. Poticanjem interesa građana za proaktivnim pristupom u izražavanju svoje slobodne političke volje je cilj kojem projekat aktivno doprinosi uz razumijevanje da izbori predstavljaju osnovni i najvažniji oblik građanskog učešća u procesu demokratizacije u zemlji.


Kroz projekat STEP osmišljen je niz aktivnosti podijeljenih u pet komponenti, slijedeći imperativ izgradnje kapaciteta OCD-a u cilju jačanja građanskog sektora da se osposobi za dalje, jače, vidljive i održive aktivnosti posmatranja izbora u budućnosti. STEP se sastoji od sljedećih pet komponenti: • Izgradnja kapaciteta i razvoj mreža

 • Posmatranje izbora

 • Razvoj javnih politika i zagovaranje

 • Komunikacija s javnostima i edukacija birača

 • Monitoring medija


G. CILJ PROJEKTA Generalni cilj projekta STEP je povećati ulogu i kapacitet građanskog društva u BiH da na efektivan način podržava dalju demokratsku konsolidaciju putem doprinosa slobodnim i poštenim izborima u BiH. Specifični ciljevi projekta STEP su: 1) OCD se direktno angažuju za posmatranje izbora,  time učvrščujući demokratske vrijednosti, potičući građansko učešće i demokratski razvoj i 2) osnažene OCD da jačaju svoju ulogu u demokratskim procesima i saradnju s medijima i građanima.


H. OPSEG POSLA


Cilj aktivnosti „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ je izgradnja kapaciteta odabranih mladih pravnika/ca iz BiH u borbi protiv izbornih nepravilnosti (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka). Ideja vodilja aktivnosti je da se kontinuirano izgrađuju kapaciteti i kohezija u ovoj grupi, ostavljajući je na kraju životnog vijeka projekta kao oblik naslijeđa koji bi potencijalno mogao prerasti u aktivnu grupu koja će svoje vještine i znanje u vezi sa zaštitom izbornog prava koristiti na dobrobit šire zajednice.


Članovi/ce tima „Mladi pravnici za bolje izbore u BiH“ će se angažovati na period do 45 dana (shodno planu edukacije, planu projektnih aktivnosti i održavanju izbora u BiH) u periodu novembar 2021. - novembar 2022. godine u cilju zajedničkog rada na sljedećim aktivnostima: • Izgradnja kapaciteta (edukacija, treninzi, diskusije, studijske posjete) na temu izbora, izbornih nepravilnosti i sprječavanja istih;

 • Upoznavanje sa pravnim mehanizmima zaštite izbornog prava i izrada dokumenata (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka);

 • Doprinos posmatranju izbora kroz analizu prijavljenih nepravilnosti, postupanje u skladu sa evidentiranim nepravilnostima i uz odobrenje vođe tima, te rad u timu za kritične situacije na izborni dan;

 • Izrada periodičnih izvještaja o aktivnostima.


Ciljevi angažmana su:   • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i pojedinaca u oblasti posmatranja izbora;

 • Jačanje uloge i kapaciteta građanskog društva u BiH da na efektivan način podržava dalju demokratsku konsolidaciju putem doprinosa slobodnim i poštenim izborima u BiH;

 • Direktan angažman na posmatranju izbora, kroz jačanje demokratskih vrijednosti, potičući građansko učešće i demokratski razvoj;

 • Razvijanje projektnog osoblja.


Troškovi mladih pravnika/ica za učešće u aktivnostima (npr. prevoz, smještaj, hrana) će biti pokriveni od strane Koalicije „Pod lupom“. Angažman je po ugovoru za koji je predviđena simbolična naknada. Od pravnika/ca se očekuje: • Da učestvuje na svim aktivnostima izgradnje kapaciteta koje će se održavati online ili uživo;

 • Da usvoji potrebna znanja u oblasti zaštite izbornog prava u BiH;

 • Da, uz pomoć vođe tima i pravnih eksperata, učestvuje u izradi žalbi, prigovora i drugih formalnih mehanizama zaštite izbornog prava;

 • Da da doprinos posmatranju izbora kroz angažman u vremenu prije izbornog dana na dugoročnom posmatranju izbora i na izborni dan kroz rad u timu za kritične situacije;

 • Da potpiše pravno valjani ugovor u vezi angažmana;

 • Da bude na raspolaganju tokom ugovornog perioda u cilju nesmetane isporuke zadataka;

 • Da bude na raspolaganju tokom planiranog perioda do 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022.

 • Da obavi posao i prati dinamiku aktivnosti u skladu sa ugovorenim obavezama i striktno poštuje sve dogovorene i usaglašene rokove;

 • Da vođi tima obezbijedi periodične izvještaje o aktivnostima ili angažmanu;

 • Da, po potrebi, inicira redovne ili vanredne sastanke sa odgovornim osobama iz Koalicije „Pod lupom“ u cilju uspješne realizacije dogovorenih zadataka.


Okvirni rokovi pri ovom angažmanu koji moraju biti ispoštovani, a oko kojih će se naknadno usaglasiti angažovani pravnici/e i odgovorna osoba u Koaliciji „Pod lupom“, su:I. AUTORSKA PRAVA


Sadržaj informacija dobijenih tokom angažmana podliježe zaštiti i u vlasništvu je organizacija članica Koalicije „Pod lupom“. Korištenje takvog sadržaja, djelomično ili u cjelosti, od strane trećih strana bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Korištenje informacija je moguće i opravdano samo ukoliko je takva upotreba sastavni dio aktivnosti projekta koji se provodi.


J. IZVJEŠTAVANJE


 Angažovani mladi pravnici/e pripremit će izvještaje i dokumente prema opsegu Opisa zadatka i dogovoru sa vođom tima.


K. KVALIFIKACIJE


Kandidati/kinje bi trebali ispunjavati minimalno sljedeće kvalifikacije:   • Diplomirani pravnici/e (ili bachelori prava) ili studenti završne godine pravnog fakulteta;

 • Govore B/H/S jezike, engleski jezik i posjeduju dobre vještine rada na računaru;

 • Biti dostupan/na u toku planiranog perioda do 45 dana u periodu novembar 2021. – novembar 2022. godine, prema naknadno dogovorenom i usaglašenom planu;

 • Poštivati ugovorne obaveze, opis posla i dogovorene rokove bez kašnjenja.


Društveni aktivizam u zajednici ili organizacijama civilnog društva (volonteri/ke, aktivisti/ce u organizacijama civilnog društva) i/ili demonstriran interes za oblast izbora, posebno u razvijanju vlastitih kapaciteta za pružanje pravne podrške i savjetovanja u oblasti zaštite izbornog prava, kao i radno iskustvo na projektima posmatranja izbora smatrat će se prednošću. Pri odabiru kandidata/kinja će se, osim kvalifikacija, obratiti pažnja da dolaze sa različitih univerziteta, geografskih dijelova države, etničkih grupa i da je manje zastupljeni spol zastupljen sa najmanje 40% u sastavu tima.


L. NAČIN APLICIRANJA I ROK


Svi zainteresovani kandidati/kinje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju, najkasnije do 19.11.2021. godine do 16:00 sati. • Skeniranu kopiju ili fotografiju diplome ili indeksa kao dokaz o završenom/pohađanom fakultetu;

 • Europass CV uključujući spisak referenci, radnog iskustva ili drugog angažmana koji potvrđuje kvalifikacije navedene pod tačkom “K” ovog opisa zadatka;

 • Motivaciono pismo (najviše do 300 karaktera u Wordu fonta veličine 12).


Prijava (koja sadrži skenirane, fotografisane ili priložene navedene dokumente i prateći tekst e-maila) treba se dostaviti putem e-maila info@podlupom.org najkasnije do 19.11.2021. godine do 16:00 sati (Naslov e-maila: Aplikacija za poziciju člana/ice tima „Mladi pravinici/e za bolje izbore u BiH“).


SRETNO!

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (22)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (7)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (83)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (43)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (13)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (5)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (8)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (12)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (9)

Glasaj

Mapa