Analize i istraživanja

U smjeru davanja doprinosa unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, Koalicija „Pod lupom“ je nakon Općih izbora 2014. do danas publikovala 7 analiza iz različitih oblasti izbornih propisa država članica OSCE-a.

Aktivnosti Koalicije, nakon posmatranja provođenja Općih izbora 2014., nastavile su se u smjeru davanja doprinosa unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. U cilju argumentovanja i vođenja plodnih diskusija na pojedine teme koje su iskazane kao goruće, Koalicija je u maju 2015. godine formirala radnu grupu sastavljenu od mladih istraživača/ica sa zadatkom analize izbornih zakona država članica OSCE-a, a rezultati njihovog rada su četiri analize na osnovu kojih je izdata publikacija „Pregled izbornog zakonodavstva i segmenata izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a“.


Prva u nizu analiza se odnosila na biračke odbore, koji su od svih relevantnih aktera okarakterisani kao slaba karika izbornog procesa u BiH. Naredna se bavila izbornim rokovima obzirom da je jedna od preporuka Koalicije  bila da se postojeći rokovi skrate sa umjesto sadašnjih 180 na 120 dana od dana raspisivanja izbora. Treća se bavila pitanjem zaštite izbornog prava, kao temeljnim pitanjem u zaštiti izbornog prava svih aktera izbornog procesa i zaštite izborne volje građana/ki. Četvrta analiza je dala osvrt na tehničke aspekte izbornog procesa kako bi se napravio pregled uporednih rješenja u propisima analiziranih država, te eventualno istakle određene dobre prakse koje bi bile primjenjive u slučaju BiH. Sve četiri analize su predstavljene na okruglim stolovima koji su održani u periodu od maja do septembra 2015. godine.


U mjesecu martu 2016. godine Koalicija je formirala još jednu radnu grupu mladih istraživača/ica, ovaj put sa zadatkom analiziranja oblasti procesa i uslova registracije političkih subjekata, načina njihovog redovnog finansiranja, te na kraju finansiranja izborne kampanje u propisima analiziranih država, tako da je Koalicija tokom 2016. godine predstavila javnosti dodatno tri analize koje su se bavile gore navedenim oblastima.  


Koalicija se nada da će ovaj i drugi materijali koje Koalicija pripremi biti od koristi Interresornoj radnoj grupi za izmjene izbornog zakonodavstva u procesu priprema izmjena Izbornog zakona BiH. Sve analize, kao i Pregled izbornog zakonodavstva i segmenata izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a možete preuzeti ovdje.


 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa