FAQ

Najčešće postavljana pitanja

1. Predstavite nam vašu Koaliciju...


Koalicija za slobodne i poštene izbore ,,Pod lupom" je osnovana u maju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog posmatranja Općih izbora 2014. godine. Koaliciju čini šest nevladinih organizacija raspoređenih u sedam regionalnih ureda sa sjedištima već postojećih organizacija i Glavni ured u Sarajevu. 


2. Čime se bavi vaša Koalicija?


Koalicija je osnovana prvenstveno sa namjerom da se ponovo uvede praksa masovnijeg građanskog, nestranačkog  posmatranja izbora u BiH odnosno da građani/ke kao posmatrači/ce imaju priliku uvidjeti kakve se sve nepravilnosti dešavaju i mogu desiti tokom izbornog procesa, kako bi se utjecalo na njihovo smanjivanje i spriječile manipulacije izborima. Koalicija vrši animiranje i organiziranje posmatrača/ica te njihovu obuku za posmatranje izbora. Nakon obavljenog posmatranja predizbornog perioda, te izbornog dana, Koalicija daje svoje mišljenje o provedenim izborima, te preporuke koje se odnose na unapređenje izbornog procesa i/ili izbornog zakonskog okvira. Tokom neizbornih godina, Koalicija aktivno radi na zagovaranju unapređenja izbornog i povezanog zakonodavstva kroz organiziranje stručnih konferencija, te provođenje komparativnih pravnih istraživanja kako bi se prepoznali primjeri dobre prakse i/ili trendovi u drugim državama, a koji mogu biti od koristi za donosioce odluka u BiH. Također, Koalicija poklanja veliku pažnju edukaciji, posebnoo mladih birača/ica koji prvi put izlaze na izbore, tako da je tokom 2016. i 2018. godine kroz edukaciju 'Prvi put biram' prošlo više od 29.000 učenika/ca završnih razreda srednjih škola i studenata/ca (brucoša/ica) iz cijele BiH. 


3. Zbog čega nevladine organizacije nadgledaju izbore?


Nevladine organizacije koje čine Koaliciju ''Pod lupom'' ne zastupaju interese niti jednog političkog subjekta u BiH, već štite pravo svih građana/ki na slobodne i poštene izbore. Prisustvo nestranačkih posmatrača/ica širom BiH ima za cilj zaštitu integriteta izbornog procesa i glasova birača/ica. Nevladine organizacije su najvećim dijelom nestranačke i neprofitabilne što im omogućava nezavisnu poziciju i nepristrasan pristup. One su najpogodnije za razvijanje infrastrukture i mreže za nadgledanje izbora i nisu izložene bilo kakvim uslovljavanjima koja bi mogla utjecati na rezultate posmatranja i izvještavanje o njemu. 


4. Šta ćete konkretno raditi tokom izbora?


Koalicija i svi njeni regionalni uredi sa posmatračima/cama na terenu će na sam izborni dan posmatrati zakonitost odvijanja izbornog procesa tako što će imati svoje posmatrače/ice na odabranim biračkim mjestima širom BiH. Prije održavanja izbora Koalicija će vršiti i monitoring medija i predizborne kampanje, raditi vlastitu kampanju informisanja javnosti o izbornim nepravilnostima i animirati građane/ke da budu posmatrači/ce.  


5. Da  li će vaš rad utjecati na izbore?


Rad Koalicije utiče na kvalitetno odvijanje izbora, a samo prisustvo građanskih posmatrača/ica treba spriječiti nepravilnosti i ohrabriti građane/ke da aktivno koriste svoje građansko pravo. Koalicija će u postizbornom periodu objaviti svoj finalni izvještaj koji je rezultat nadgledanja izbora i informisati javnost o uočenim nepravilnostima i potrebama za izmjenom izbornog zakonodavstva kako bi se proces glasanja unaprijedio odnosno umanjile mogućnosti izbornih krađa, korupcije i manipulacija.  


6. Koliko će građanskih posmatrača/ica biti na izborima?


Na sam izborni dan će ispred Koalicije „Pod lupom“ širom BiH biti prisutno oko 4.000 posmatrača/ica uz angažman 63 dugoročna posmatrača/ica, koji svoj rad započinju u sedmom mjesecu tokom izborne godine zbog pripreme posmatrača/ica izbornog dana, ali i nadgledanja predizbornog perioda i kampanje.


7. Jesu li građanski posmatrači/ce volonteri/ke?


Građanski posmatrači/ce jesu volonteri, ali dobivaju naknadu za svoj rad, te su im pokriveni osnovni troškovi komunikacije i prevoza.


8. Šta rade dugoročni posmatrači/ce?


Dugoročni posmatrači/ce su angažovani na period od najmanje 3 mjeseca i vrše dugoročno nadgledanje izbornog procesa prije izbornog dana, na dan izbora i neposredno nakon izbornog dana. Prije izbornog dana angažovani su na monitoringu organizacije izbornog procesa, odvijanja predizborne kampanje i izvještavanja medija, predstavljanja Koalicije i njenih planova, te animaciji i edukaciji posmatrača/ica izbornog dana. Na izborni dan, sudjeluju u mobilnim timovima, rješavaju eventualne probleme posmatrača/ica izbornog dana, te izvještavaju sa biračkih mjesta i općina koje pokrivaju. 


9. Na kojim lokacijama posmatrate izbore?


Izbore posmatramo na odabranom broju biračkih mjesta na području svih općina u BiH. Odabir biračkih mjesta se vrši na bazi statističkog uzorka, gdje se biračka mjesta za posmatranje određuju na bazi određenih, prethodno zadatih statističkih parametara. Prije samog izbornog dana biće određena biračka mjesta na kojima će raditi posmatrači/ce izbornog dana.


10. Koji su kriteriji za određivanje lokacija za posmatranje?


Kriteriji koji utiču na statistički uzorak biračkih mjesta su: vrsta izbora, populacija općine/izborne jedinice, broj biračkih mjesta, veličina biračkih mjesta, veličina izborne jedinice, geografska zastupljenost, te spolna i etnička zastupljenost stanovništva.


11. Koji su rezultati vašeg rada?


Rezultat našeg rada jeste vraćanje povjerenja građana/ki u izborni proces i zaštita glasova birača/ica. Cilj je ponovnim uvođenjem prakse građanskog posmatranja izbora obezbijediti kvalitetnije odvijanje izbornog procesa. Posmatrači/ce Koalicije na biračkim mjestima će u realnom vremenu izvještavati o toku izbornog procesa i reagovati u slučaju nepravilnosti kako bi se iste čim prije otklonile. Osim ovoga, Koalicija na osnovu izvještavanja posmatrača/ica sa biračkih mjesta širom zemlje blagovremeno obavještava javnost o aktivnostima posmatranja cjelokupnog izbornog perioda, daje preporuke za izmjene, odnosno unapređenje izbornog zakonodavstva, te zagovara njihovo usvajanje kod donosioca odluka.


Koalicija je posmatrala Opće izbore 2014. godine, prijevremene lokalne izbore u osam općina, Lokalne izbore 2016. godine, prve izbore u novoformiranoj Općini Stanari, ponovljene izbore u Općini Stolac, opoziv za načelnika u Općini Lukavac, Opće izbore 2018. godine te prijevremene izbore u 9 općina/gradova u BiH 2018. godine. Na navedenim izborima je bilo angažovano oko 10 000  posmatrača/ica. Osim toga, do sada je objavljeno i predstavljeno javnosti 7 komparativnih analiza i Pregled izbornog zakonodavstva i segmenata izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a. Koalicija je uspostavila jako dobru komunikaciju sa građanima širom BiH, predstavnicima izborne administracije i predstavnicima zakonodavnih institucija vlasti, te u jako kratkom vremenskom periodu vratila vjeru u demokratičnost izbornog procesa. Koalicija je do sada edukovala preko 29 000 mladih na temu izbora. Praćenjem sjednica CIK-a, IRRG-a, organiziranjem okruglih stolova i konferencija okupljajući predstavnike zakonodavnih institucija vlasti, izborne administracije, međunarodne i akademske zajednice, te medija i civilnog društva, Koalicija zagovara unapređenje izbornog procesa u svim njegovim segmentima. 


12. Ko pomaže i finansira vaše akivnosti?


U periodu od 2015 - 2018. godine aktivnosti Koalicije „Pod lupom“ se provode u sklopu projekta BASE koji finansira Evropska unija u okviru IPA programa 2014/Podrška civilnom društvu 2014. Ukupna vrijednost projekta je 1.678.000 eura, od čega Evropska unija finansira iznos od 1.500.000 eura, a iznos od 178.000 eura finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Pomoć u vidu besplatnog prostora dobijamo i od medija koji emituju naše promotivne spotove i objavljuju naše informacije koje komuniciramo ka javnosti. Najveću pomoć dobijamo od građana/ki BiH koji svojim nesebičnim zalaganjem prate izborni proces, dojavljuju nam nepravilnosti i posmatraju izborni dan kako bi zaštitili svoje pravo glasa i pravo glasa ostalih građana/ki. 


13. Da li će javni budžeti finansirati vaše aktivnosti?


Javni budžeti tj. novac građana/ki BiH ne učestvuje u finansiranju naših aktivnosti. Naprotiv, članice Koalicije zapošljavaju građane/ke, te redovno izmiruju svoje porezne obaveze i time doprinose punjenju svih budžeta u BiH. 


14. Kakvu korist od vašeg rada imaju građani/ke BiH?


Koalicija štiti ustavno pravo svih građana/ki Bosne i Hercegovine na slobodne i poštene izbore. Građanima/kama je omogućen direktan uvid u odvijanje izbora i unapređenje izbornog procesa. Putem publikacija koje je Koalicija do sada objavila, javne kampanje (video i audio spotovi, te drugi informativni materijali) kao i rada posmatrača/ica na terenu, građani/ke se mogu dodatno edukovati o izbornom procesu. Na ovaj način građani/ke mogu direktno utjecati na izmjene izbornih pravila koje dovode do različitih vrsta nepravilnosti poput zloupotreba izborne volje, utjecaja na glasače/ice tokom glasanja i tome slično. 


15. Kako vas se može kontaktirati u različitim dijelovima BiH?


Koalicija je u potpunosti otvorena za saradnju sa javnošću. Naši kontakti su prisutni na našem web portalu www.podlupom.org, Facebook stranici, putem regionalnih ureda Koalicije, liste dugoročnih posmatrača/ica i Glavnog ureda u Sarajevu te su svi otvoreni da odgovore na bilo koje postavljeno pitanje. Tokom izbora javnosti je dostupna i besplatna telefonska linija 080 05 05 05 putem koje je moguće prijaviti uočene nepravilnosti.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa