FAQ

Najčešće postavljana pitanja

1. Predstavite nam vašu Koaliciju...


Koalicija za slobodne i poštene izbore ,,Pod lupom" je osnovana u maju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog posmatranja Opštih izbora 2014. godine. Koaliciju čini šest nevladinih organizacija raspoređenih u sedam regionalnih ureda u sjedištima već postojećih organizacija i Glavni ured u Sarajevu. 


2. Čime se bavi vaša Koalicija?


Koalicija je osnovana prvenstveno sa namjerom da se ponovo uvede praksa masovnijeg građanskog, nestranačkog  nadgledanja izbora u BiH odnosno da građani kao posmatrači imaju priliku uvidjeti kakve se sve nepravilnosti dešavaju i mogu desiti tokom izbornog procesa, kako bi se uticalo na njihovo smanjivanje i spriječile manipulacije izborima. Koalicija vrši animiranje i organiziranje posmatrača te njihovu obuku za posmatranje izbora. Nakon obavljenog posmatranja predizbornog perioda, te izbornog dana, Koalicija daje svoje mišljenje o provedenim izborima, te preporuke koje se odnose na unapređenje izbornog procesa i/ili izbornog zakonskog okvira. Tokom neizbornih godina, Koalicija aktivno radi na zagovaranju unapređenja izbornog i povezanog zakonodavstva kroz organizovanje stručnih konferencija, te provođenje komparativnih pravnih istraživanja kako bi se prepoznali primjeri dobre prakse i/ili trendovi u drugim državama, a koji mogu biti od koristi za donosioce odluka u BiH. Takođe, Koalicija poklanja veliku pažnju edukaciji, posebnoo mladih birača koji prvi puta izlaze na izbore, tako da je tokom 2016. godine kroz edukaciju 'Prvi put biram' prošlo 14.552 učenika završnih razreda srednjih škola i studenata (brucoša) iz cijele BiH. 


3. Zbog čega nevladine organizacije nadgledaju izbore?


Nevladine organizacije koje čine Koaliciju ''Pod lupom'' ne zastupaju interese niti jednog političkog subjekta u BiH, već štite pravo svih građana na slobodne i poštene izbore. Prisustvo nestranačkih posmatrača širom BiH ima za cilj zaštitu integriteta izbornog procesa i glasova birača. Nevladine organizacije su najvećim dijelom nestranačke i neprofitabilne što im omogućava nezavisnu poziciju i nepristrasan pristup. One su najpogodnije za razvijanje infrastrukture i mreže za nadgledanje izbora i nisu izložene bilo kakvim uslovljavanjima koja bi mogla uticati na rezultate posmatranja i izvještavanje o njemu. 


4. Šta ćete konkretno raditi tokom izbora?


Koalicija i svi njeni regionalni uredi sa posmatračima na terenu će na sam izborni dan posmatrati zakonitost odvijanja izbornog procesa tako što će imati svoje posmatrače na odabranim biračkim mjestima širom BiH. Prije održavanja izbora Koalicija će vršiti i monitoring medija i predizborne kampanje, raditi vlastitu kampanju informisanja javnosti o izbornim nepravilnostima i animirati građane da budu posmatrači.  


5. Hoće li vaš rad uticati na izbore?


Rad Koalicije utiče na kvalitetno odvijanje izbora, a samo prisustvo građanskih posmatrača treba spriječiti nepravilnosti i ohrabriti građane da aktivno koriste svoje građansko pravo. Koalicija će u postizbornom periodu objaviti svoj finalni izvještaj koji je rezultat nadgledanja izbora i informisati javnost o uočenim nepravilnostima i potrebama za izmjenom izbornog zakonodavstva kako bi se proces glasanja unaprijedio odnosno umanjile mogućnosti izbornih krađa, korupcije i manipulacija.  


6. Koliko će građanskih posmatrača biti na izborima?


Na sam izborni dan će ispred Koalicije „Pod lupom“ širom BiH biti prisutno oko 3.000 posmatrača uz angažman 42 dugoročna posmatrača, koji svoj rad započinju u sedmom mjesecu tokom izborne godine radi pripreme posmatrača izbornog dana, ali i nadgledanja predizbornog perioda i kampanje.


7. Jesu li građanski posmatrači volonteri?


Građanski posmatrači jesu volonteri, ali dobivaju naknadu za svoj rad, te su im pokriveni osnovni troškovi komunikacije i prevoza.


8. Šta rade dugoročni posmatrači?


Dugoročni posmatrači su angažovani na period od najmanje 3 mjeseca i vrše dugoročno nadgledanje izbornog procesa prije izbornog dana, na dan izbora i neposredno nakon izbornog dana. Prije izbornog dana angažovani su na monitoringu organizacije izbornog procesa, odvijanja predizborne kampanje i izvještavanja medija, predstavljanja Koalicije i njenih planova, te animaciji i edukaciji posmatrača izbornog dana. Na izborni dan, sudjeluju u mobilnim timovima, rješavaju eventualne probleme posmatrača izbornog dana, te izvještavaju sa biračkih mjesta i opština koje pokrivaju. 


9. Na kojim lokacijama posmatrate izbore?


Izbore posmatramo na odabranom broju biračkih mjesta na području svih opština u BiH. Odabir biračkih mjesta se vrši na bazi statističkog uzorka, gdje se biračka mjesta za posmatranje određuju na bazi određenih, prethodno zadatih statističkih parametara. Prije samog izbornog dana biće određena biračka mjesta na kojima će raditi posmatrači na izborima. 


10. Koji su kriteriji za određivanje lokacija za posmatranje?


Kriteriji koji utiču na statistički uzorak biračkih mjesta su: vrsta izbora, populacija opštine/izborne jedinice, broj biračkih mjesta, veličina biračkih mjesta, veličina izborne jedinice, geografska zastupljenost, te spolna i etnička zastupljenost stanovništva.


11. Koji su rezultati vašeg rada?


Rezultat našeg rada jeste vraćanje povjerenja građana u izborni proces i zaštita glasova birača. Cilj je ponovnim uvođenjem prakse građanskog posmatranja izbora obezbijediti kvalitetnije odvijanje izbornog procesa. Posmatrači Koalicije na biračkim mjestima će u realnom vremenu izvještavati o toku izbornog procesa i reagovati u slučaju nepravilnosti kako bi se iste čim prije otklonile. Pored ovoga, Koalicija na osnovu izvještavanja posmatrača sa biračkih mjesta širom zemlje blagovremeno obavještava javnost o aktivnostima posmatranja cjelokupnog izbornog perioda, daje preporuke za izmjene, odnosno unapređenje izbornog zakonodavstva, te zagovara njihovo usvajanje kod donosioca odluka.


Koalicija je posmatrala Opšte izbore 2014., prijevremene lokalne izbore u šest opština, prve lokalne izbore u novoformiranoj opštini Stanari, Lokalne izbore 2016. godine i ponovljene lokalne izbore u opštini Stolac. Na navedenim izborima je bilo angažovano 5.613 posmatrača. Osim toga, do sada je objavljeno i predstavljeno javnosti 7 komparativnih analiza i Pregled izbornog zakonodavstva i segmenata izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a. Koalicija je uspostavila jako dobru komunikaciju sa građanima širom BiH, predstavnicima izborne administracije i predstavnicima zakonodavnih institucija vlasti, te u jako kratkom vremenskom periodu vratila vjeru u demokratičnost izbornog procesa. Koalicija je do sada edukovala 14.552 mladih na temu izbora. Praćenjem sjednica CIK-a, IRRG-a, organizovanjem okruglih stolova i konferencija okupljajući predstavnike zakonodavnih institucija vlasti, izborne administracije, međunarodne i akademske zajednice, te medija i civilnog društva, Koalicija zagovara unapređenje izbornog procesa u svim njegovim segmentima. 


12. Ko pomaže i finansira vaše akivnosti?


U periodu od 2015 - 2018. godine aktivnosti Koalicije „Pod lupom“ se provode u sklopu projekta BASE koji finansira Evropska unija u okviru IPA programa 2014/Podrška civilnom društvu 2014. Ukupna vrijednost projekta je 1.678.000 eura, od čega Evropska unija finansira iznos od 1.500.000 eura, a iznos od 178.000 eura finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Pomoć u vidu besplatnog prostora dobijamo i od medija koji emituju naše promotivne spotove i objavljuju naše informacije koje komuniciramo ka javnosti. Najveću pomoć dobijamo od građana BiH koji svojim nesebičnim zalaganjem prate izborni proces, dojavljuju nam nepravilnosti i posmatraju izborni dan kako bi zaštitili svoje pravo glasa i pravo glasa ostalih građana. 


13. Da li će javni budžeti finansirati vaše aktivnosti?


Javni budžeti tj. novac građana BiH ne učestvuje u finansiranju naših aktivnosti. Naprotiv, članice Koalicije zapošljavaju građanke i građane, te redovno izmiruju svoje porezne obaveze i time doprinose punjenju svih budžeta u BiH. 


14. Kakvu korist od vašeg rada imaju građani?


Koalicija štiti ustavno pravo svih građana/ki Bosne i Hercegovine na slobodne i poštene izbore. Građanima je omogućen direktan uvid u odvijanje izbora i unapređenje izbornog procesa. Putem publikacija koje je Koalicija do sada objavila, javne kampanje (video i audio spotovi, te drugi informativni materijali) kao i rada posmatrača na terenu, građani se mogu dodatno edukovati o izbornom procesu. Na ovaj način građani mogu direktno uticati na izmjene izbornih pravila koje dovode do različitih vrsta nepravilnosti poput zloupotreba izborne volje, uticaja na glasače tokom glasanja, i tome slično. 


15. Kako vas se može kontaktirati u različitim dijelovima BiH?


Koalicija je u potpunosti otvorena za saradnju sa javnošću. Naši kontakti su prisutni na našem web portalu www.podlupom.org, facebook stranici, putem regionalnih ureda Koalicije, liste dugoročnih posmatrača i Glavnog ureda u Sarajevu, i svi su otvoreni da odgovore na bilo koje postavljeno pitanje. Tokom izbora javnosti je dostupna i besplatna telefonska linija 080 05 05 05 na koju je moguće prijaviti uočene nepravilnosti.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (571)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (172)

Providne glasačke kutije (187)

Smanjenje visine glasačkih kabina (57)

Sve navedeno (859)

Drugo (135)

Glasaj

Mapa