Istorija posmatranja izbora u BiH

Završetkom rata u BiH javljaju se i prve inicijative za umrežavanjem više organizacija u cilju zajedničkog posmatranja izbora u BiH, u to vrijeme još uvijek organizovanog od strane OSCE-a a ne od domaćih institucija.

Završetkom rata u BiH i početkom izgradnje demokratskog društva, te jačanjem civilnog društva kao bitne karike u društvenim odnosima, javljaju se i prve inicijative za umrežavanjem više organizacija u cilju zajedničkog posmatranja izbora u BiH, u to vrijeme još uvijek organizovanog od strane OSCE-a a ne od domaćih institucija.


Mreža nevladinih organizacija „OKO“ se počela graditi već od 1997. godine, kada su Centri civilnih inicijativa (CCI) započeli raditi na organizovanju prvih regionalnih koalicija u regijama Banjaluka, Prijedor i Tuzla, okupljajući za opštinske izbore 45 nevladinih organizacija i regrutujući 350 posmatrača za period od 2 dana. Za Opšte izbore 1998. Godine CCI je formirao 4 regionalne koalicije (Tuzla, B.Luka-Prijedor-Doboj, Mostar i Sarajevo) sačinjene od 104 nevladine organizacije koje su regrutovale preko 2400 građana volontera za nadgledanje izbora. U aktivnostima kampanje o Stalnom izbornom zakonu 1999. godine formirana je i regionalna koalicija Unsko-sanskog kantona.


Za lokalne i opšte izbore 2000. godine CCI je organizovao Kampanju građanskog nadgledanja izbornog procesa na teritoriji cijele BiH. U ovu kampanju, kroz mrežu „OKO“ BiH, bilo je uključeno ukupno 310 udruženja građana, regrutovano više od 9.000 posmatrača-volontera koji su pokrili 2.600 biračkih mjesta, što je u tom trenutku bilo više od 70% ukupnog broja biračkih mjesta. Mreža „OKO“ BiH je 2002. godine organizovala posmatranje na najvećem broju bračkih mjesta ikad do sada u BiH – 3.683, pokrivajući uz to i 148 opštinskih izbornih komisija (OIK-a) i isto toliko centara za registraciju birača. Građanski posmatrači nadgledali su predizborni proces, izborni dan i postizborne procese. Važno je reći i da su, od tada datih 12 konkretnih preporuka (od kojih su neke unapređenje procesa akreditacije posmatrača, prava posmatrača, pasivna registracija, rok za objavljivanje i potvrdu rezultata, rješavanje problema finansiranja izbornog procesa, itd.) do danas ispunjene skoro sve.


Nakon 2002. godine domaće posmatranje izbora u BiH više nije imalo raniju masovnost i snažan koalicioni pristup, nego u većoj mjeri bilo sporadična i ad hoc aktivnost pojedinih organizacija u regionima u kojima su djelovale. Organizacije civilnog društva okrenule su se ka drugim aspektima djelovanja na izborni proces – kroz javno zagovaranje ka građanima i vlastima, inicijative za unapređenje izbornog zakona, i sl.


Na posljednjim Lokalnim izborima 2012. godine, građansko posmatranje izbora se vraća u koalicionoj formi kroz mrežu organizacija KARIKA predvođenom organizacijom DON iz Prijedora, sa osnovnim ciljem da se stvore preduslovi za povećano učešće građana u procesu predizbornih, izbornih i postizbornih aktivnosti, te motivišu građani za izlazak na izbore. Fokus je dakle bio na izbornom danu, koji je na uzorku od 14 opština i gradova (Prijedor, Bijeljina, Centar Sarajevo i Novi Grad Srajevo, Livno, Trebinje, Foča, Kakanj, Zenica, Banja Luka, Gradiška, Istočna Ilidža, Travnik, Tuzla) je pratilo 234 akreditovana građanska posmatrača. Dostavljeni izvještaji govorili su o nastavku ranije veoma negativne prakse neznanja i neodgovornosti prema biračima.


Prema procjenama posmatrača, od 234 biračkih mjesta koja su posmatrana, samo 20% biračkih odbora radilo je svoj posao profesionalno i prema uputstvima CIK-a. Ustanovljen je i manjak znanja i dosta neodgovornosti u predizbornom periodu u kojem je vršeno regrutovanje i provjera znanja biračkih odbora. Istaknuto je da su birački odbori u skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja članova, postupka žrijebanja i imenovanja, obuke, provjere znanja i 7 certificiranja članova biračkih odbora i mobilnih timova, bili sastavljeni skoro isključivo od članova političkih partija, a u velikom broju na značajnim biračkim mjestima bili su raspoređeni doktori, direktori javnih i privatnih firmi.


Koalicija za slobodne i poštene izbore ,,Pod lupom" je započela dugoročno nadgledanje izbora u Bosni i Hercegovini (BiH) 1. jula 2014. godine, putem Glavnog ureda i 7 regionalnih ureda sa 42 dugoročna posmatrača na terenu. Do danas je Koalicija posmatrala Opšte izbore 2014., prijevremene lokalne izbore u sedam opština i Lokalne izbore 2016. godine. Na Lokalnim izborima 2016. godine, Koalicija je za razliku od Opštih izbora 2014. godine, dodatni fokus stavila i na posmatranje izborne kampanje političkih subjekata, te na monitoring medijskog izvještavanja. Izvještaj o monitoringu Lokalnih izbora 2016. u kojem su date preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva, a koje će Koalicija aktivno zagovarati u narednom periodu, možete preuzeti ovdje.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa