Izborne nepravilnosti

Kandidatima i pristalicama političkih stranaka, listi nezavisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, ili na drugi način angažovanim u izbornoj administraciji nije dozvoljeno:

 • Nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, kao i za vrijeme okupljanja u vezi s aktivnostima političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata u izbornom procesu;

 • Ometati skupove drugih političkih stranaka, odnosno subjekata, uz prijetnju i pokazivanje oružja ili na drugi način, ili poticati druge na takve aktivnosti;

 • Obećavati novčane nagrade s ciljem dobijanja podrške birača, ili prijetiti pristalicama drugih političkih subjekata;

 • Poticati na glasanje osobe koja nemaju pravo glasa;

 • Poticati osobe da glasaju više puta na istim izborima ili da glasaju u ime druge osobe;

 • Spriječavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima;

 • Koristiti jezik koji bi nekoga mogao navesti ili potaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge oblike komunikacije koji mogu tako djelovati;

 • Lažno se predstavljati u ime bilo kojeg političkog subjekta;

 • Koristiti domaća i međunarodna sredstva komunikacije s ciljem uticaja na birače.


Političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina za vrijeme izborne šutnje, koja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima. Te aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene samo na sljedeće: • Održavanje skupova u cilju izborne kampanje;

 • Izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače;

 • Korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije* s ciljem uticaja na birače;

 • Korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače; i
  svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.


*Pod sredstvima komunikacije podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvataju, ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona itd.


Biračko mjesto ne može se nalaziti u vjerskom objektu, zgradi organa vlasti, zgradi koja je vlasništvo političke stranke ili u kojoj je sjedište političke stranke, zgradi koja je korištena kao mjesto za mučenja ili zlostavljanja i mjestu gdje se služi ili konzumira alkohol.


Na biračkom mjestu nije dozvoljeno: • Prisustvo više od jedne osobe u glasačkoj kabini jer ugrožava tajnost glasa (izuzeci se mogu napraviti samo u posebnim slučajevima, na zahtjev glasača kojima je pomoć potebna, npr. invalidnih lica ili nepismenih glasača);

 • Glasanje van glasačke kabine jer ugrožava tajnost glasa;

 • Grupno glasanje, zajedničko glasanje članova porodice, javno glasanje ili nezakonito glasanje preko zastupnika su kršenje principa glasanja tajnim glasačkim listićima;

 • Nijedno biračko mjesto ne bi trebalo da ima tako mali broj birača da objavljivanje rezultata može da ugrozi tajnost glasačkih listića (ovo ponekad može biti problem kod glasanja u vojnim jedinicama, zatvorima ili ambasadama u inostranstvu).


Za vrijeme trajanja izbornih kampanja i izbora nije dozvoljeno: • Nasilje i zastrašivanje;

 • Hapšenje kandidata ili aktivista;

 • Ometanje ili zabrana okupljanja ili mitinga tokom kampanje, uključujući i uskraćivanje dozvole;

 • Isključenje žena ili manjinskih grupa iz političkog procesa;

 • Sistematični napori da se uklone ili naruže posteri;

 • Podmetanje materijala korišćenog u kampanji za koji se ne zna kome pripada;

 • Nejednak tretman partija ili kandidata u medijima;

 • Klevete protiv kandidata ili izvrtanje poruka kandidata od strane medija;

 • Zastrašivanje ili maltretiranje medija;

 • Hapšenje ili maltretiranje novinara;

 • Manipulacija zalihama papira i štamparske boje, i nerazumno velike cijene za reklame;

 • Besplatno vrijeme emitovanja određeno samo u vrijeme niske gledanosti;

 • Neefektivna tijela koja regulišu medije i koja ne preduzimaju odgovarajuće akcije;

 • Ukoliko govor mržnje ili govor koji poziva na nasilje bude uključen u kampanju, takva retorika bi trebalo da bude cenzurisana, a prestupnici privedeni sudu;

 • CIK BiH zabranit će isticanje, štampanje i rasturanje oglasa, plakata na kojima se žene ili muškarci predstavljaju na stereotipan i uvredljiv ili ponižavajući način i naložiti da se takvi materijali uklone;

 • Nadležni organi neće dozvoliti političkim stranka ma, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa