Izborne nepravilnosti

Kandidatima i pristalicama političkih stranaka, listi nezavisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, ili na drugi način angažovanim u izbornoj administraciji nije dozvoljeno:

 • Nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, kao i za vrijeme okupljanja u vezi s aktivnostima političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata u izbornom procesu;

 • Ometati skupove drugih političkih stranaka, odnosno subjekata, uz prijetnju i pokazivanje oružja ili na drugi način, ili poticati druge na takve aktivnosti;

 • Obećavati novčane nagrade s ciljem dobijanja podrške birača, ili prijetiti pristalicama drugih političkih subjekata;

 • Poticati na glasanje osobe koja nemaju pravo glasa;

 • Poticati osobe da glasaju više puta na istim izborima ili da glasaju u ime druge osobe;

 • Spriječavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima;

 • Koristiti jezik koji bi nekoga mogao navesti ili potaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge oblike komunikacije koji mogu tako djelovati;

 • Lažno se predstavljati u ime bilo kojeg političkog subjekta;

 • Koristiti domaća i međunarodna sredstva komunikacije s ciljem uticaja na birače.


Političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina za vrijeme izborne šutnje, koja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima. Te aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene samo na sljedeće: • Održavanje skupova u cilju izborne kampanje;

 • Izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače;

 • Korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije* s ciljem uticaja na birače;

 • Korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače; i
  svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.


*Pod sredstvima komunikacije podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvataju, ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona itd.


Biračko mjesto ne može se nalaziti u vjerskom objektu, zgradi organa vlasti, zgradi koja je vlasništvo političke stranke ili u kojoj je sjedište političke stranke, zgradi koja je korištena kao mjesto za mučenja ili zlostavljanja i mjestu gdje se služi ili konzumira alkohol.


Na biračkom mjestu nije dozvoljeno: • Prisustvo više od jedne osobe u glasačkoj kabini jer ugrožava tajnost glasa (izuzeci se mogu napraviti samo u posebnim slučajevima, na zahtjev glasača kojima je pomoć potebna, npr. invalidnih lica ili nepismenih glasača);

 • Glasanje van glasačke kabine jer ugrožava tajnost glasa;

 • Grupno glasanje, zajedničko glasanje članova porodice, javno glasanje ili nezakonito glasanje preko zastupnika su kršenje principa glasanja tajnim glasačkim listićima;

 • Nijedno biračko mjesto ne bi trebalo da ima tako mali broj birača da objavljivanje rezultata može da ugrozi tajnost glasačkih listića (ovo ponekad može biti problem kod glasanja u vojnim jedinicama, zatvorima ili ambasadama u inostranstvu).


Za vrijeme trajanja izbornih kampanja i izbora nije dozvoljeno: • Nasilje i zastrašivanje;

 • Hapšenje kandidata ili aktivista;

 • Ometanje ili zabrana okupljanja ili mitinga tokom kampanje, uključujući i uskraćivanje dozvole;

 • Isključenje žena ili manjinskih grupa iz političkog procesa;

 • Sistematični napori da se uklone ili naruže posteri;

 • Podmetanje materijala korišćenog u kampanji za koji se ne zna kome pripada;

 • Nejednak tretman partija ili kandidata u medijima;

 • Klevete protiv kandidata ili izvrtanje poruka kandidata od strane medija;

 • Zastrašivanje ili maltretiranje medija;

 • Hapšenje ili maltretiranje novinara;

 • Manipulacija zalihama papira i štamparske boje, i nerazumno velike cijene za reklame;

 • Besplatno vrijeme emitovanja određeno samo u vrijeme niske gledanosti;

 • Neefektivna tijela koja regulišu medije i koja ne preduzimaju odgovarajuće akcije;

 • Ukoliko govor mržnje ili govor koji poziva na nasilje bude uključen u kampanju, takva retorika bi trebalo da bude cenzurisana, a prestupnici privedeni sudu;

 • CIK BiH zabranit će isticanje, štampanje i rasturanje oglasa, plakata na kojima se žene ili muškarci predstavljaju na stereotipan i uvredljiv ili ponižavajući način i naložiti da se takvi materijali uklone;

 • Nadležni organi neće dozvoliti političkim stranka ma, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (616)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (186)

Providne glasačke kutije (197)

Smanjenje visine glasačkih kabina (65)

Sve navedeno (925)

Drugo (148)

Glasaj

Mapa