Krizni štab usvojio preporuku Koalicije “Pod lupom”

Posmtrači Koalicije “Pod lupom” izuzeti od mjera ograničavanja kretanja u izbornoj noći
Krizni štab usvojio preporuku Koalicije “Pod lupom”

Koalicija “Pod lupom” je poslala dopis Federalnom ministarstvu zdravstva navodeći da je izuzetnog javnog značaja i interesa je da se u izbornoj noći i narednim danima prilikom distribucije izbornog materijala i obavljanja aktivnosti u Glavnom centru za brojanje omogući aktivnim sudionicima izbornog procesa tj. predstavnicima izborne administracije na svim nivoima, akreditovanim domaćim i međunarodnim posmatračima i predstavnicima medija da nesmetano obavljaju svoje redovne dužnosti i obaveze tako što ce im se omogućiti sloboda kretanja.


Federalno ministarstvo zdravstva je nakon upućenog dopisa poslalo instrukciju Ministarstvima unutrašnjih poslova svih kantona navodeći da su od mjera ograničavanja kretanja izuzeti svi ostali aktivni sudionici izbornog procesa tj. predstavnici izborne administracije na svim razinama, akreditovani domaći i narodni posmatrači i predstavnici medija s ciljem nesmetanog obavljanja redovnih dužnosti i obaveza.


Naredba koju je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva izdao 10.11.2020. godine, a kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije BiH u vremenu od 23:00 uvečer do 5:00 sati ujutro narednog dana“, ozbiljno bi otežala ne samo aktivnosti posmatranja izbora nego i rada izborne administracije tokom izborne noći, kao i medija koji prate izborni proces.


Iz Koalicija “Pod lupom” navode da ograničavanje kretanja u kontekstu izborne noći može negativno uticati na izborni proces, prije svega u segmentima organizacije, kontrole i transparentnosti, te da bi posmatračka misija Koalicije „Pod lupom“ bila posebno ugrožena ovim ograničenjem koje direktno zadire u zakonom zagarantovana prava izbornih posmatrača.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (11)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (4)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (54)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (30)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (5)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (10)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (3)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (7)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (6)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (9)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa