Organizacije civilnog društva u izbornoj reformi u Bosni i Hercegovini

Na inicijativu i uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a u sklopu projekta „STEP“ kojeg finansira Evropska unija, Koalicija ,,Pod lupom“ je organizovala seriju online razgovora sa organizacijama civilnog društva na temu izborne reforme kako bismo proces dodatno otvorili prema javnosti, kao i kreirali prostor za organizacije da iskažu svoja razmišljanja o aktuelnim temama. Online razgovori okupili su predstavnike/ce većeg broja organizacija civilnog društva koje učestvuju u aktivnostima
Organizacije civilnog društva u izbornoj reformi u Bosni i Hercegovini

 


Cilj održanih razgovora jeste da civilno društvo u BiH dobije prostor u kojem može otvoreno i bez bilo kakvih uticaja iznijeti svoje stavove, razmišljanja i viđenja vezana za izbornu reformu u BiH. Ovi razgovori predstavljaju nastavak aktivnosti na unapređenju izbornog zakonodavstva u BiH. Zaključci sa online razgovora trebali bi prije svega poslužiti donosiocima odluka prilikom donošenja izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.


Organizacije civilnog društva koje su uzele učešće u online razgovorima na temu izborne reforme u Bosni i Hercegovini saglasne su da svaka reforma, posebno ako govorimo o ustavnoj reformi, mora uključiti širok spektar aktera: relevantne institucije, političke subjekte, akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva, medije, te građane/ke na način na koji je to moguće, a koja podrazumijeva i inkluzivnost i transparentnost procesa, nepristrasno medijsko izvještavanje i sl. Dva paralelna procesa koji trenutno postoje u vezi sa izbornom reformom – implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova sa jedne, te „operativno-tehničke“, ali suštinske izmjene Izbornog zakona BiH koje će omogućiti slobodnije i poštenije izbore s druge strane, ne treba miješati niti uslovljavati da oba procesa moraju ići paralelno i istovremeno.


U svrhu dobijanja mišljenja organizacija civilnog društva (OCD) o izbornoj reformi, ali i trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini (BiH), Koalicija „Pod lupom“ je kreirala upitnik za predstavnike organizacija civilnog društva. Anketa je pokazala da organizacije civilnog društva smatraju da se na unapređenjima izbornog procesa mora raditi, gdje čak njih 75% smatra da izbori u BiH nisu ni slobodni ni pošteni. Kao prvi prioritet na kojem vlasti u BiH trebaju raditi istaknuta je ekonomija, zatim borba protiv korupcije i unapređenje stanja u pravosuđu – kako bi se odgovorilo prije svega na izuzetno izraženu i korupciju i percepciju korupcije, dok se ustavna i izborna reforma nalazi na četvrtom mjestu prioriteta.


Interesantno je istaći da predstavnici organizacija civilnog društva u procesu izmjena i unapređenja Izbornog zakona BiH najviše očekuju od vlasti na državnom nivou, izvršne i zakonodavne, zatim od Centralne izborne komisije BiH i lidera političkih stranaka. Nažalost, mišljenje da će se do Opštih izbora 2022. dogoditi unapređenje ili da će biti postignut kompromis oko implementacije presuda sudova je relativno pesimistično jer najveći broj tj. skoro polovina ispitanika/ca (48%) smatra da će se to dogoditi, ali samo uz snažan pritisak međunarodne zajednice. Ono što ohrabruje jeste da 92% ispitanika/ca smatra da organizacije civilnog društva mogu imati uticaj na ovaj proces, ali samo ako nastupaju zajedno, koordinisano i kreiraju pritisak u javnosti da se izmjene i dogode.


Cijeli analizu "Organizacije civilnog društva o izbornoj reformi u Bosni i Hercegovini" možete pročitati OVDJE

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (7)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (78)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (39)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (10)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (7)

Glasaj

Mapa