TENDER ZA ANGAŽMAN TRENERA IZ OBLASTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA I ZAGOVARANJA

Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju poziv za angažman Trenera iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja u svrhu realizacije treninga razvijanja kapaciteta organizacija civilnog društva na temu razvoja javnih politika i zagovaranja na trogodišnjem projektu STEP kojeg finansira Evropska unija (EU).
TENDER ZA ANGAŽMAN TRENERA IZ OBLASTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA I ZAGOVARANJA

Centri civilnih inicijativa (CCI) će angažovati Trenera iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja koji će imati za cilj ojačati kapacitete oragnizacija uključenih u projekat STEP kojeg finansira Evropska unija (EU).


Trener koji posjeduje znanja i vještine iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja, kao i relevantno iskustvo rada na projektima organizacija civilnog društva iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja, će se angažovati na period do 16 dana (shodno ponudi usluga i potrebama na projektu) u periodu april 2021. – jun 2021. godine u cilju isporuke sljedećih poslova:


- Razvijanje treninga za predstavnike oragnizacija civilnog društva uključenih u projekat STEP;


- Isporučivanje 6 jednoipodnevnih (1,5 dan) treninga na tri lokacije u Bosni i Hercegovini u očekivanom periodu od ukupno tri sedmice za koje će datumi biti dogovoreni sa trenerom;


- Priprema i dostavljanje pratećeg materijala (prezentacije, priručnici, vježbe, uputstva i sl.) koji će služiti u svrhu dodatne edukacije i pripreme učesnika prije gore navedenih obuka;


- Učestvovati u jednodnevnom snimanju sadržaja za online patfromu koalicije Pod Lupom gdje će u prilagođenom vremenskom formatu predstaviti ključne aspekte oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja u formi video treninga"


Napomena: snimanje video materijala će biti realizovano u Sarajevu, a sve u organizaciji CCI-a;


- Učestvovati na sastanku evaluacije sa projektnim timom u kojoj će biti date preporuke za daljnji rad na ovom polju.


Ciljevi angažmana su:


- Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva uključenih u projekat STEP na temu razvoja javnih politika i zagovaranja


- Jačanje javnih politika i zagovaranja na nivou projekta STEP, organizacionom nivou i nivou Koalicije „Pod lupom“


- Pripema učesnika za zagovaračke akcije u nastavku realizacije projekta


- Davaje doprinosa trajnom i održivom sistemu edukacije partnerskih oragnizacija iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja putem on line platforme razvijene od strane Koalicije Pod Lupom


Od trenera se očekuje:


- Da osmisli i napravi koncept jednoipodnevnog (1,5 dan) treninga za članove organizacija civilnog društva koje učestvuju na projektu:


    • Trening treba da se zasniva na dualnom pristupu tj. da bude približno jednaka zastupljenost teorijskih predavanja i praktičnih (interaktivnih) vježbi u kojima bi učestvovali prisutni na treningu;


    • Trening mora sadržavati materijale (npr. prezentacije, priručnici, vježbe, uputstva i sl.) koji će biti distribuirani učesnicima kako bi se obebjedila održivost te amplifikovalo znanje koje će učesnici dobiti tokom treninga.


- Da izradi i dostavi trening materijale kao i materijale koji će se korisiti za on line obuku (npr. prezentacije, priručnici, vježbe, uputstva, linkovi na korisne sadržaje i sl.)


- Da bude na raspolaganju za jednodnevno snimanje video materijala koji će kasnije biti korišten za on line video obuke učesnika/ca na projektu


- Da potpiše pravno valjani ugovor uvezi angažmana


- Da bude na raspolaganjutokom ugovornog perioda u cilju nesmetane isporuke zadataka


- Da bude na raspolaganju tokom planiranog perioda od 16 dana u periodu april 2021. – jun 2021.


- Da obavi posao i prati dinamiku aktivnosti u skladu sa ugovorenim obavezama istriktno poštujesve dogovorene i usaglašene rokove.


Više detalja o opisu posla (ToR) sa uslovima i procedurom za apliciranje na ovaj poziv možete naći u dokumentu STEP_ToR_Trener_za_zagovaranje_mart_2021.  


Obrazac za finansijsku ponudu se možete preuzeti klikom na Finansijska_ponuda

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (72)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (35)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (8)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (6)

Glasaj

Mapa