Posmatranje izbora

Građanskim, nestranačkim posmatranjem izbora Koalicija ,,Pod lupom" želi doprinijeti održavanju slobodnih i poštenih izbora u Bosni i Hercegovini.

Prisustvo nestranačkih posmatrača/ica širom BiH ima za cilj zaštitu integriteta izbornog procesa i glasova drugih birača/ica. Za razliku od stranačkih posmatrača/ica koji izbore posmatraju isključivo za potrebe jednog političkog subjekta, nestranački posmatrači/ce posmatraju kako bi zaštitili Ustavom zagarantovana prava svih drugih građana/ki.


Posmatranje izbora u Bosni i Hercegovini je važan projekt jer omogućuje građanima/kama da direktno i aktivno učestvuju u izbornom procesu prateći njegovo zakonito odvijanje. Praksa u posljednjih osam godina je pokazala da najveći procenat posmatrača/ica na izborima pripada političkim strankama koje osim posmatranja izbora imaju pravo da biraju općinske izborne komisije, kreiraju izborno zakonodavstvo, organiziraju izbore i odrede kandidate/kinje za učešće u izborima. Ovakva praksa kao i komplikovanost političkog i administrativnog sistema u BiH ostavlja dosta prostora za izbornu manipulaciju, posebno u manjim sredinama. Prisustvom građanskih posmatrača/ica procenat predizbornih manipulacija i korupcije može se smanjiti u značajnoj mjeri, dok rezultati samog posmatranja mogu doprinijeti preporukama za unapređenje izbornog zakonodavstva i samog izbornog procesa, mobilizaciji građana/ki za izlazak na izbore te podizanju povjerenja javnosti u izbore.


Nakon posmatranja Općih izbora 2014. godine, Koalicija je izdala Konačni izvještaj u kojem su sistematizirani nalazi posmatranja i date preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira za provođenje izbora u BiH. Koalicija je nastavkom aktivnosti posmatranja izbornog procesa u 2015. godini, posmatrala i prijevremene lokalne izbore u šest općina i prve lokalne izbore u novoformiranoj Općini Stanari. Koalicija je na Lokalnim izborima 2016. godine, za razliku od Općih izbora 2014. godine, dodatni fokus stavila i na posmatranje izborne kampanje političkih subjekata, te na monitoring medijskog izvještavanja. Izvještaj o monitoringu Lokalnih izbora 2016. u kojem su date preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva, a koje će Koalicija aktivno zagovarati u narednom periodu, možete preuzeti ovdje. U februaru 2017. godine, Koalicija je posmatrala ponovljene izbore u Općini Stolac, gdje se na Lokalnim izborima 2016. dogodilo grubo kršenje Izbornog zakona i nasilan prekid izbornog procesa. Također, Koalicija je posmatrala Opće izbore 2018 godine a izvještaj o građanskom, nestranačkom posmatranju Općih izbora 2018 možete preuzeti ovdje.  Nakon Općih izbora 2018. godine, Koalicija je posmatrala i prijevremene lokalne izbore u 9 općina/gradova u BiH. 


STRATEŠKE MJERE  • Koalicija okuplja zakonodavce i stručnu javnost na zajedničkim događajima na kojima se raspravlja o bitnim izbornim pitanjima;

  • Koalicija provodi široku javnu raspravu o izbornim pitanjima putem javnih debata, te rezultate iste upućuje zakonodavcu;

  • Koalicija okuplja zakonodavce i stručnu javnost na zajedničkim događajima na kojima se raspravlja i inicira donošenje zakona o političkim organizacijama;

  • Oformljena baza osposobljenih i glasnih zagovarača za promjene izbornog zakonodavstva koristi zajednički razvijene zagovaračke mehanizme. 


KLJUČNE AKTIVNOSTI  • Konferencije o izbornim pitanjima na centralnom i regionalnom nivou;

  • Javne rasprave/tribine o izbornim pitanjima; 

  • Konferencije o pitanjima organizacije rada političkih subjekata na centralnom i regionalnom nivou.


 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa