Preko 60 organizacija civilnog društva razgovaralo o izbornoj reformi

Koalicija za slobodne i poštene izbore ,,Pod lupom“ je na inicijativu i uz podršku Evropske unije organizovala trodnevne online razgovore organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine o izbornoj reformi. Cilj je bio da civilno društvo u BiH dobije prostor u kojem može otvoreno i bez bilo kakvih uticaja iznijeti svoje stavove, razmišljanja i viđenja vezana za izbornu reformu u BiH.
Preko 60 organizacija civilnog društva razgovaralo o izbornoj reformi

Diskusiji organizacija civilnog društva su prethodila obraćanja: Farisa Vehabovića, sudije Evropskog suda za ljudska prava, o ključnim presudama ovog suda u kontekstu izbornih reformi; Branke Bajić, ispred Delegacije Evropske unije u BiH o najvažnijim prioritetima EU koji se odnose na izborne reforme, predstavnice ODIHR-a, Martine Barker Cigankove, o preporukama OSCE/ODIHR-a za unapređenje izbornog procesa i Darija Jovanovića, projekt menadžera Koalicije „Pod lupom“ koji je predstavio neke od ključnih nalaza nestranačkog posmatranja izbora i preporuke za unapređenje izbornog procesa.


Proces izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine mora uključivati širi krug aktera, među kojima su i organizacije civilnog društva. Na trodnevnim online razgovorima je istaknuto da se jedan kompleksan proces, kao što je izborna reforma, ne smije odvijati iza zatvorenih vrata jer se ishodi izborne reforme tiču svih građana i građanki BiH.


Postoje četiri najznačajnija puta kretanja ka boljim izborima u BiH: institucionalni, kroz rad Interresorne radne grupe; politički, uz kompromis između političkih subjekata i kontinuirane razgovore o unapređenjima; međunarodni, uz koordinaciju međunarodne zajednice, institucija i organizacija za pomoć u procesu izbornih reformi; i učešće građana u javnim raspravama i sastanci kako bi se građanima/kama predstavila rješenja. Za sada, napori organizacija civilnog društva da unaprijede izborni proces je skoro pa jedini i rijetki, direktni kontakt građana/ki sa donosiocima odluka i to je neophodno promijeniti. Donosioci odluka bi procese trebali više otvoriti ka javnosti, a javnost bi isto tako trebala biti više uključena u te procese. – poručili su iz Koalicije „Pod lupom“.


 Sve organizacije civilnog društva koje su učestvovale u razgovorima o izbornoj reformi će u narednom periodu, kao rezultat diskusije, iznijeti zajedničke zaključke i odrediti ključne prioritete za izmjenu izbornog zakona čime će se formirati jasan stav nevladinog sektora i organizacija civilnog društva širom Bosne i Hercegovine o izbornoj reformi.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (7)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (78)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (39)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (10)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (7)

Glasaj

Mapa